Tập
đoàn Microsoft đang xúc tiến thực hiện dự án Việt hóa một số
sản phẩm của mình. Lý do chính của dự án Việt hóa này là
do các sản phẩm phổ biến của chúng tôi tại thị trường Việt
Nam như Windows hay Office hiện tại là phiên bản tiếng Anh. Ngôn
ngữ chính thức của chúng ta là tiếng Việt và nhiều người sử
dụng máy tính tại Việt Nam gặp khó khăn khi làm việc với các
phiên bản tiếng Anh.

Chính vì vậy, việc cung cấp sản sản phẩm có giao diện tiếng
Việt sẽ giúp các chương trình thân thiện và dễ sử dụng hơn
với người dùng cuối. Đây cũng là một trong những mục tiêu Tin
học hóa xã hội và Xã hội hóa tin học mà tất cả chúng ta
cùng hướng tới.

Window 7 Việt Nam

Download


Win32 : http://download.microsoft.com/downlo...i-VN-32bit.mlc
Win64:http://download.microsoft.com/downlo...i-VN-64bit.mlc


eDITED bY mODERATOR