PC Tools AntiVirus Free Edition là 1 phần mềm miễn phí giúp bạn bảo vệ
PC trước những cuộc tấn công của virus, worm hay trojan. Nó có chế độ
bảo vệ thời gian thực, ngăn chặn các loại phần mềm độc hại thực thi,
đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu thường xuyên để đảm bảo bạn luôn được
bảo vệ trước những loại virus mới nhất. PC Tools AntiVirus Free Edition
có thể giúp bạn tránh được rất nhiều nguy cơ từ Internet khi bạn online.

Các chức năng
Virus, worm, Trojan protection
Scan and Remove
Smart Updates
OnGuard Protection
File Guard
Email Guard
Internet Guard

DOWNLOAD